29 Ocak 2022 Cumartesi
OKUMAK VE 中RENMEK (1)

OKUMAK VE 中RENMEK (1)

Nevzat A餫bey Milli Gen鏻ikle...
Nevzat A餫bey Milli Gen鏻ikle...

OKUMAK VE 中RENMEK (1)

 Nevzat Amca          nevzatlaleli@gmail.com

莖cuklarla birlikte

Hani bir sar inek vard ve onu Ahmet a餫 Hasan a餫ya satmt. 輓ek de o gece hastalanmt. Al齝 ile sat齝 birbirlerini su鏻am ama dertlerine 琏z黰 bulamamlard ya

輓e餴n al齧 ve sat齧 i㱮, ihtilaf (鏴kie) haline d鰊黱ce taraflar, 琏z黰 i鏸n eski ad Kad龗ya (h鈑im, yarg) gitmeye karar verdiler.

Hasan ve Ahmet a餫 鰊de, hasta oldu饀 her halinden belli olan sar inek arkada, Kad龗n齨 makam齨a gitmek i鏸n yola 琮kt齦ar.

Eskiden mahkemeler, bu g黱 ki gibi bir s黵 dava ile dava dosyas ile u餽aaz, durualar da uzun zaman almazd.

Kad齦ar, ceza vermekten 鏾k her iki taraf birbiriyle bart齬mak, toplumda birbirine darg齨 kimsenin bulmamas齨a 鏰l齬lard.  

Daval ve davac durumundaki kimseler, inan鏻 ve haklar齨a raz insanlar olmalar齨dan dolay, karndakinin hakk齨齨 kendi hakk gibi korur ve onun hakk齨齨, 鼁erlerine ge鏼emesi i鏸n 鏰l齬lard.

Bu sebeple de mahkemelere 鏾k az dava gelir, gelen davalar da 鏾k k齭a zamanda h黭me ba餷an齬 ve biterdi.

KADI EFEND NEREDE

 Hasan a餫 ile Ahmet a餫 mahkemeye gittiklerinde, davalar齨 g鰎ecek Kad efendiyi arad齦ar. Fakat Kad Efendi, mesai g黱 olas齨a ra餸en yerinde yoktu.

-Bir acil i㱮 i鏸n gitti餴ni s鰕lediler. Bizimkiler de mecburen geriye d鰊d黮er. Davalar ertesi g黱e kalmt.

O gece sar k齴 (inek) daha fazla dayanamad ve ah齬齨da 鰈d.

Ama birbirini su鏻ayan iki a餫m齴, ertesi g黱 tekrar mahkemeye gittiler. Bu kere Kad yerindeydi. Durumu oldu饀 gibi 鰊ce Hasan a餫 daha sonra Ahmet a餫 Kad齳a anlatt齦ar.

Kad sat齦an ine餴 sordu. Hasan a餫 da, ine餴n bu gece ah齬da 鰈d黱 s鰕ledi.

Ortada 鏾k 鏴trefilli (kar齥) bir durum vard. Bir taraf di餰rine, Bana hasta inek satt diye iddia ediyor, di餰ri Hay齬. Ben satt齧da inek sa餷amd diye karl齥 veriyordu.

Kad, konuyu inceleyebilmek i鏸n hayvan, ehl-i vukuf抋 (bilirki㱮ye) havale edemiyordu. 屈nk inek 鰈mt.

Kad, d黱 tand. Doluya koydu almad, bo koydu, dolmad. Ne yapaca瘕n rmt. Kendisi d黱 mahkemede bulunsayd ine餴, ehl-i vukuf抋 g鰊dererek, belki davay halledebilecekti.

Kad efendi sonunda karar齨 ⺷ 㧐kilde taraflara bildirdi.

D黱 durua i鏸n geldi餴nizde ben bir i㱮m sebebiyle bulunamad齧. E餰r bulunsayd齧 belki i㱮nizi 琏zebilirdim.

蔺inizin b鰕le kar齥 bir h鈒 almas齨齨 m黶ebbibi (su鏻usu) benim. O halde ine餴n tazminat齨 (paras齨), ben kendi cebimden 鰀eyerek aran齴daki bu ihtilaf (鏴kieyi) bitirece餴m dedi.

MUTLU SON

B鰕lece Kad Efendi, bu davada kendini cezaland齬arak ve 鰈en ine餴n tazminat齨 鰀emeye karar verdi.

Ancak Ahmet a餫 ile Hasan a餫, Adaletin bu 㧐kilde tecelli etmesinden 鏾k memnun oldular ve Kad efendinin bu adaletli karar kars齨da bir 㧐yler yapma ihtiyac齨 duydular.

Hasan a餫, Ben ine餴n bedelinin yar齭齨dan vazge鐃im dedi. Ahmet a餫 da

- Ben de ine餴n paras齨齨 yar齭齨 iade etmeye haz齬齧 diyerek cezay birlikte payla⺶齦ar.

Evlendirilmek istenen 撄kr鼟ye ne mi oldu?

Ne olacak.

Herkesin birlerinin hakk齨 korudu饀 bu g鼁el sevgi toplumunda yan齳ordu.

Hasan a餫n齨 gelinlik bir k齴 vard. 撄kr o k齴 e olarak ald.

Hasan a餫, delikanl齨齨 terbiyesi, ahlak ve 鏰lkanl sebebiyle bir k齴 babas, d黱 masraflar齨齨 az olmas齨a, delikanl齨齨 kendine ait bir i⺻erinde 鏰lmas齨a raz olmas齨a bakarak ve k齴齨 ona vererek, onu kendine damat edindi.

Bir sar k齴齨 (ine餴n) 鰈黰 bir mutlu yuvan齨 kurulmas齨 sa餷amt.

 

 YORUM YAZ
Bu habere yorumlar
Yazar齨 Di餰r YAZILARI
eski㧐hir g黺enlik kameras

Eski㧐hir 逐renci Apartlar, Yurtlar

逐renci apart ve yurtlar齨齨 listesi, harita konumlar, foto餽af ve detay bilgileri, fiyatlar

Eski㧐hir G黱l黭 Kiral齥 Ev

Espark Kars G黱l黭 Kiral齥 Ev

Eski㧐hir 躢retsiz Seri 輑anlar

Eski㧐hir 蔺 輑anlar, Bilgisayar ve Par鏰lar, Bisiklet/Motosiklet, Bitki-鏸鏴k / S黶-ev Bitkileri, Cep Telefonu, Ders-E餴tim Verenler / Almak 輘teyenler, Di餰r 輑anlar, Ev Arkada, Ev E⺻as, Evcil Hayvanlar, Kitap, M鼁ik Aletleri, Spor Malzemeleri, 蔺 Arayanlar, 蔺鏸-Eleman Arayanlar